گاری بارکش


english

1 general:: trolly, trolley

worldtranslators.net


معنی کلمه گاری بارکش ، معنی اصطلاح گاری بارکش ، به گاری بارکش چی می گن؟ ، گاری بارکش چی می شه؟، واژه گاری بارکش ، معادل گاری بارکش ، گاری بارکش synonym , گاری بارکش definition , گاری بارکش meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 317 میلی ثانیه.
بنر موبایل