گاز


english

1 general:: gauze, gas, bite

transnet.ir


معنی کلمه گاز ، معنی اصطلاح گاز ، به گاز چی می گن؟ ، گاز چی می شه؟، واژه گاز ، معادل گاز ، گاز synonym , گاز definition , گاز meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 482 میلی ثانیه.