گاز انبر


english

1 general:: pincer

transnet.ir


معنی کلمه گاز انبر ، معنی اصطلاح گاز انبر ، به گاز انبر چی می گن؟ ، گاز انبر چی می شه؟، واژه گاز انبر ، معادل گاز انبر ، گاز انبر synonym , گاز انبر definition , گاز انبر meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 431 میلی ثانیه.