گاز حامل


english

1 general:: carrier gas

worldtranslators.net


معنی کلمه گاز حامل ، معنی اصطلاح گاز حامل ، به گاز حامل چی می گن؟ ، گاز حامل چی می شه؟، واژه گاز حامل ، معادل گاز حامل ، گاز حامل synonym , گاز حامل definition , گاز حامل meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 313 میلی ثانیه.
بنر موبایل