گاز خردل


english

1 general:: mustard gases

transnet.ir


معنی کلمه گاز خردل ، معنی اصطلاح گاز خردل ، به گاز خردل چی می گن؟ ، گاز خردل چی می شه؟، واژه گاز خردل ، معادل گاز خردل ، گاز خردل synonym , گاز خردل definition , گاز خردل meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 334 میلی ثانیه.