گاز خنثی


فارسی

1 عمومی:: Inert gas

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه گاز خنثی ، معنی اصطلاح گاز خنثی ، به گاز خنثی چی می گن؟ ، گاز خنثی چی می شه؟، واژه گاز خنثی ، معادل گاز خنثی ، گاز خنثی synonym , گاز خنثی definition , گاز خنثی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 296 میلی ثانیه.