گاز دادن


english

1 general:: effervesece

worldtranslators.net


معنی کلمه گاز دادن ، معنی اصطلاح گاز دادن ، به گاز دادن چی می گن؟ ، گاز دادن چی می شه؟، واژه گاز دادن ، معادل گاز دادن ، گاز دادن synonym , گاز دادن definition , گاز دادن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 305 میلی ثانیه.