گاز دودکش


english

1 general:: flue gas

worldtranslators.net


معنی کلمه گاز دودکش ، معنی اصطلاح گاز دودکش ، به گاز دودکش چی می گن؟ ، گاز دودکش چی می شه؟، واژه گاز دودکش ، معادل گاز دودکش ، گاز دودکش synonym , گاز دودکش definition , گاز دودکش meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 348 میلی ثانیه.
بنر موبایل