گاز سیلندر


english

1 general:: bottled gasses

worldtranslators.net


معنی کلمه گاز سیلندر ، معنی اصطلاح گاز سیلندر ، به گاز سیلندر چی می گن؟ ، گاز سیلندر چی می شه؟، واژه گاز سیلندر ، معادل گاز سیلندر ، گاز سیلندر synonym , گاز سیلندر definition , گاز سیلندر meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 302 میلی ثانیه.
بنر موبایل