گاز شکم


english

1 general:: flatus

transnet.ir


معنی کلمه گاز شکم ، معنی اصطلاح گاز شکم ، به گاز شکم چی می گن؟ ، گاز شکم چی می شه؟، واژه گاز شکم ، معادل گاز شکم ، گاز شکم synonym , گاز شکم definition , گاز شکم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 306 میلی ثانیه.