گاز شیل


english

1 general:: shale gas

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه گاز شیل ، معنی اصطلاح گاز شیل ، به گاز شیل چی می گن؟ ، گاز شیل چی می شه؟، واژه گاز شیل ، معادل گاز شیل ، گاز شیل synonym , گاز شیل definition , گاز شیل meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 551 میلی ثانیه.