گاز طبیعی مایع


english

1 general:: NGL, liquefied natural gas

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه گاز طبیعی مایع ، معنی اصطلاح گاز طبیعی مایع ، به گاز طبیعی مایع چی می گن؟ ، گاز طبیعی مایع چی می شه؟، واژه گاز طبیعی مایع ، معادل گاز طبیعی مایع ، گاز طبیعی مایع synonym , گاز طبیعی مایع definition , گاز طبیعی مایع meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 492 میلی ثانیه.