گاز گرفتن


english

1 general:: bite

transnet.ir


معنی کلمه گاز گرفتن ، معنی اصطلاح گاز گرفتن ، به گاز گرفتن چی می گن؟ ، گاز گرفتن چی می شه؟، واژه گاز گرفتن ، معادل گاز گرفتن ، گاز گرفتن synonym , گاز گرفتن definition , گاز گرفتن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 274 میلی ثانیه.