داستان آبیدیک
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 109 میلی ثانیه.