80 قانون 20


english

1 general:: 80 ‐20 rule

transnet.ir


معنی کلمه 80 قانون 20 ، معنی اصطلاح 80 قانون 20 ، به 80 قانون 20 چی می گن؟ ، 80 قانون 20 چی می شه؟، واژه 80 قانون 20 ، معادل 80 قانون 20 ، 80 قانون 20 synonym , 80 قانون 20 definition , 80 قانون 20 meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 939 میلی ثانیه.