I beg your pardon

a͡i bɛg jɔɹ pɑɹdən


english

1 general:: see under BEG TO DIFFER.

American Heritage Idioms


معنی کلمه I beg your pardon ، معنی اصطلاح I beg your pardon ، به I beg your pardon چی می گن؟ ، I beg your pardon چی می شه؟، واژه I beg your pardon ، معادل I beg your pardon ، I beg your pardon synonym , I beg your pardon definition , I beg your pardon meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 336 میلی ثانیه.