داستان آبیدیک

q


فارسی

1 عمومی:: سه ماهه

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: هفدهمین‌ حرف‌ الفبای‌ انگلیسی‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: q see MIND ONE'S P' S AND Q'S.

American Heritage Idioms


معنی کلمه q ، معنی اصطلاح q ، به q چی می گن؟ ، q چی می شه؟، واژه q ، معادل q ، q synonym , q definition , q meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 291 میلی ثانیه.