a behavioral approach

ʌ bəhe͡ivjəɹəl əpɹot͡ʃ


فارسی

1 عمومی:: رویكرد رفتاری

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه a behavioral approach ، معنی اصطلاح a behavioral approach ، به a behavioral approach چی می گن؟ ، a behavioral approach چی می شه؟، واژه a behavioral approach ، معادل a behavioral approach ، a behavioral approach synonym , a behavioral approach definition , a behavioral approach meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 174 میلی ثانیه.