داستان آبیدیک

a few

ʌ fju


english

1 general:: A small number of persons or things. This phrase can differ slightly from few used alone, which means "not many." For example, The party was to end at eight, but a few stayed on indicates that a small number of guests remained, whereas The party began at eight, and few attended means that hardly any guests came. [Late 1200s] Also see QUITE A BIT (FEW).

American Heritage Idioms


معنی کلمه a few ، معنی اصطلاح a few ، به a few چی می گن؟ ، a few چی می شه؟، واژه a few ، معادل a few ، a few synonym , a few definition , a few meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 151 میلی ثانیه.