داستان آبیدیک
معنی کلمه a fool and his money are soon parted ، معنی اصطلاح a fool and his money are soon parted ، به a fool and his money are soon parted چی می گن؟ ، a fool and his money are soon parted چی می شه؟، واژه a fool and his money are soon parted ، معادل a fool and his money are soon parted ، a fool and his money are soon parted synonym , a fool and his money are soon parted definition , a fool and his money are soon parted meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 100 میلی ثانیه.