گزارش خطا در معنی کلمه 'tab'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: جدول‌ بندی‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: صورت‌ حساب‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: زائده‌

شبکه مترجمین ایران

4 عمومی:: هزینه‌

شبکه مترجمین ایران

5 عمومی:: صفحه

واژگان شبکه مترجمین ایران

6 عمومی:: باریكه‌

شبکه مترجمین ایران

7 عمومی:: حساب‌

شبکه مترجمین ایران

8 عمومی:: صورتحساب‌

شبکه مترجمین ایران

9 عمومی:: شمارش‌

شبکه مترجمین ایران

10 عمومی:: برگ‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: see KEEP TABS ON.

American Heritage Idioms

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :