گزارش خطا در معنی کلمه 'brew up'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): brew something up 1. Lit. to brew something, as in making coffee or tea. • Can somebody brew some coffee up? • Let me brew up a pot of tea, and then we’ll talk. 2. Fig. to cause something to happen; to foment something. • I could see that they were brewing some kind of trouble up. • Don’t brew up any trouble!

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

2 general:: Phrase(s): brew up Fig. to build up; [for something] to begin to build and grow. (Typically said of a storm.) • A bad storm is brewing up in the west. • Something serious is brewing up in the western sky.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :