گزارش خطا در معنی کلمه 'direct to'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): direct something to someone to address, designate, or send something to someone. • Shall I direct the inquiries to you? • Please direct all the mail to the secretary when it is delivered.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

2 general:: Phrase(s): direct something to(ward) someone or something to send, throw, push, or aim something at someone or something. • Tom directed the ball toward Harry. • Should I direct this inquiry to Alice?

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :