گزارش خطا در معنی کلمه 'hypothesis'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: برانگاشت‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: فرضیه‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: نهشته‌

شبکه مترجمین ایران

4 عمومی:: انگاره

شبکه مترجمین ایران

5 عمومی:: قضیه‌ فرضی‌

شبکه مترجمین ایران

6 عمومی:: فرض‌

شبکه مترجمین ایران

7 عمومی:: فرضیه

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. acceptable, plausible | bold Scientists have proposed a bold hypothesis. | unlikely | speculative | testable | working These observations appear to support our working hypothesis. | scientific VERB + HYPOTHESIS construct, form, formulate, have, make, propose, put forward, suggest It is possible to make a hypothesis on the basis of this graph. A number of hypotheses have been put forward. | consider, discuss, examine, test (out) using this data to test her hypothesis | confirm, prove, support | accept | reject None of the hypotheses can be rejected at this stage. VERB + HYPOTHESIS concern sth Her hypothesis concerns the role of electromagnetic radiation. | predict sth The hypothesis predicts that children will perform better on task A than on task B. PREP. on a/the ~ Her study is based on the hypothesis that language simplification is possible. | ~ about an interesting hypothesis about the development of language | ~ on The results confirmed his hypothesis on the use of modal verbs.

Oxford Collocations Dictionary

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :