گزارش خطا در معنی کلمه 'hysteria'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: (ط‌ب‌) تشنج‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: غش‌ یا بیهوشی‌ وحمله‌ در زنان‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: حمله‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: noun excessive or uncontrollable emotion: She appeared to be on the verge of hysteria.

Simple Definitions

2 general::   noun ADJ. mass, public | mild, near | rising | media, tabloid Unnecessary anxiety has been caused by media hysteria and misinformation. | religious QUANT. fit She smashed the place up in a fit of hysteria. | note, touch the touch of hysteria in her voice VERB + HYSTERIA border on Sam arrived in a state of excitement bordering on hysteria. | bring on, engender, generate That thought was enough to bring on near hysteria. HYSTERIA + VERB mount, rise She felt hysteria rising. | die down, diminish Eventually the hysteria died down. | sweep (across/through) sth the hysteria that swept through the country PREP. ~ about public hysteria about the bombings | ~ over hysteria over Aids PHRASES on the brink/point/verge of hysteria She was babbling, on the verge of hysteria.

Oxford Collocations Dictionary

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :