گزارش خطا در معنی کلمه 'I believe we've met'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): I believe we’ve met. a phrase suggesting that one has already met a person to whom one is being introduced. • John: Alice, have you met Fred? Alice: Oh, yes, I believe we’ve met. How are you, Fred? Fred: Hello, Alice. Good to see you again. • Alice: Tom, this is my cousin, Mary. Tom: I believe we’ve met. Nice to see you again, Mary. Mary: Hello, Tom. Good to see you again.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :