گزارش خطا در معنی کلمه 'jabber about'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): jabber about someone or something 1. to talk or chat very informally about someone or something. • Who are they jabbering about? • Those kids are jabbering about school again. 2. to talk unintelligibly about someone or something. • Is she jabbering about whatever comes to mind? • She is jabbering about something, but we can’t understand her.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :