گزارش خطا در معنی کلمه 'justle'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: هل‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

2 عمومی:: ارنج‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

3 عمومی:: گلاویزشدن‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

4 عمومی:: تكان‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

5 عمومی:: تنه‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

6 عمومی:: تنه‌زدن‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

7 عمومی:: برخورد

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

8 عمومی:: تصادم‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :