گزارش خطا در معنی کلمه 'jut out'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): jut out (into something) to stick outward into an area. • The back end of the truck jutted out into the street. • The back end jutted out.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

2 general:: Phrase(s): jut out (over someone or something) to stick out over someone or something. • The roof of the house jutted out over the patio. • I’m glad the roof jutted out and kept us dry during the brief storm.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

3 general:: Phrase(s): jut out (from something) to stick outward from something. • The flagpole juts out from the side of the building. • His nose juts out sharply.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :