گزارش خطا در معنی کلمه 'like clockwork'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Also, regular as clockwork. With extreme regularity, as in Ruth arrives every Wednesday morning just like clockwork, or You can count on his schedule, which is regular as clockwork, or Their assembly line runs like clockwork. This idiom alludes to the mechanical and therefore very regular action of a clock. [Second half of 1600s]

American Heritage Idioms

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :