گزارش خطا در معنی کلمه 'like water off a duck's back'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Readily and without apparent effect. For example, The scathing reviews rolled off him like water off a duck's back. This expression alludes to the fact that duck feathers shed water. [Early 1800s]

American Heritage Idioms

2 general:: Phrase(s): like water off a duck’s back Fig. easily; without any apparent effect. • Insults rolled off John like water off a duck’s back. • The bullets had no effect on the steel door. They fell away like water off a duck’s back.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :