گزارش خطا در معنی کلمه 'likelihood'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 حسابداری و مالی:: احتمال

واژگان شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. every There's every likelihood that she'll be able to help us. | greater, increased | real, strong VERB + LIKELIHOOD decrease, minimize, reduce Taking regular exercise reduces the likelihood of a heart attack. | increase, maximize, raise | affect This shouldn't affect the likelihood of you getting the job. LIKELIHOOD + VERB grow | diminish PREP. ~ of Is their any likelihood of our getting our money back? PHRASES in all likelihood In all likelihood, he'll be fit to play on Saturday.

Oxford Collocations Dictionary

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :