گزارش خطا در معنی کلمه 'liken'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: شبیه‌ شدن‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: شبیه‌ كردن‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: مانند كردن‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: Phrase(s): liken someone or something to someone or something to compare someone or something to someone or something, concentrating on the similarities. • He is strange. I can only liken him to an eccentric millionaire. • The poet likened James to a living statue of Mercury.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

2 general:: liken sb/sth to sb/sth [ often passive ] to say that someone is similar to or has the same qualities as someone else • She's been likened to a young Elizabeth Taylor.

Cambridge-Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :