گزارش خطا در معنی کلمه 'likewise'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: هم‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: چنین‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: نیز

شبکه مترجمین ایران

4 عمومی:: بهمچنین‌

شبکه مترجمین ایران

5 عمومی:: همچنان‌

شبکه مترجمین ایران

6 عمومی:: بعلاوه‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: adv. the same: Go and you do likewise.

Simple Definitions

2 general:: Phrase(s): Likewise(, I’m sure). Fig. The same from my point of view. (A hackneyed phrase said in greeting someone. See examples.) • Alice: I’m delighted to make your acquaintance. Bob: Likewise, I’m sure. • John: How nice to see you! Sue: Likewise. John: Where are you from, Sue?

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :