گزارش خطا در معنی کلمه 'liking'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: (م‌م‌) میل‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: علاقه‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: شهوت‌ ومیل‌

شبکه مترجمین ایران

4 عمومی:: تمایل‌

شبکه مترجمین ایران

5 عمومی:: حساسیت‌

شبکه مترجمین ایران

6 عمومی:: ذوق‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. great | particular, special VERB + LIKING have They have little liking for each other. | demonstrate, develop | share PREP. for your ~ The weather's too hot for my liking. | to your ~ The food wasn't really to my liking. | ~ for We share a liking for Italian cooking.

Oxford Collocations Dictionary

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :