گزارش خطا در معنی کلمه 'a bad sort'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: An unpleasant, mean person, as in We cautioned Bill about his friend, who was clearly a bad sort. The antonym is a good sort, a pleasant, kind person, as in She's a good sort, always helping her neighbors. The latter is stronger than not a bad sort, as in He seems ill-tempered now and then, but he's not a bad sort. All three terms use a sort in the sense of "kind of person." [Second half of 1800s]

American Heritage Idioms

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :