گزارش خطا در معنی کلمه 'a crying shame'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: An unfortunate situation, as in It's a crying shame that Bob can't find a job. This term may well come from the now obsolete to cry shame upon, meaning "express vigorous disapproval or censure," current from about 1600 to the mid-1800s.

American Heritage Idioms

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :