گزارش خطا در معنی کلمه 'rustle up'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): rustle something up Rur. to manage to prepare a meal, perhaps on short notice. • I think I can rustle something up for dinner. • Please rustle up something to eat.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

2 general:: Get together food or some other needed item with some effort, as in I don't know what we have but I'll rustle up a meal somehow, or You boys need to rustle up some wood for a campfire. The verb rustle here means "to assemble in a hurry." [Late 1800s]

American Heritage Idioms

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :