گزارش خطا در معنی کلمه 'sabbath'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: روز تعط‌یل‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: یكشنبه‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: شنبه‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. Jewish, Muslim, etc. VERB + SABBATH keep, observe | break SABBATH + NOUN day | rest PREP. on the ~ It was considered a sin to work or play on the Sabbath. PHRASES observance of the Sabbath The speaker advocated a less austere observance of the Sabbath.

Oxford Collocations Dictionary

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :