گزارش خطا در معنی کلمه 'Blood will tell'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): Blood will tell. Prov. A person whose ancestors had certain characteristics, often bad ones, will eventually turn out to be similar. • Lisa’s father was a gambler, and now Lisa has started to gamble, too. Blood will tell. • William went to all the best schools, but he’s just as vulgar as the rest of his family. Blood will tell.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :