داستان آبیدیک

آ


آئین رفتار حرفه ای
http://abidic.com/word/آئین رفتار حرفه ای

code of ethics

آئین رفتار و کردار حرفه ای
http://abidic.com/word/آئین رفتار و کردار حرفه ای

code of conduct

آئین نامه
http://abidic.com/word/آئین نامه

By-Law

آئین نامه اجرایی
http://abidic.com/word/آئین نامه اجرایی

executive by-law

آئین نامه ساختمانی
http://abidic.com/word/آئین نامه ساختمانی

Building Code

آئین نامه ها
http://abidic.com/word/آئین نامه ها

by laws

آالت مسخره کردن
http://abidic.com/word/آالت مسخره کردن

mock

آب
http://abidic.com/word/آب

juice

آب آرام
http://abidic.com/word/آب آرام

Still Water

آب آزاد
http://abidic.com/word/آب آزاد

unbound water

آب آشامیدنی
http://abidic.com/word/آب آشامیدنی

potable water

آب آلوده
http://abidic.com/word/آب آلوده

polluted water

آب آورد
http://abidic.com/word/آب آورد

driftage

آب استحصالی از حوضه
http://abidic.com/word/آب استحصالی از حوضه

Exported water

آب اشباع
http://abidic.com/word/آب اشباع

saturated water

آب انبار
http://abidic.com/word/آب انبار

reservoir

آب اکسیژنه
http://abidic.com/word/آب اکسیژنه

hydrogen peroxide

آب با منشاء آتشفشانی
http://abidic.com/word/آب با منشاء آتشفشانی

Volcanic water

آب بارش شو
http://abidic.com/word/آب بارش شو

precipitable water

آب باز
http://abidic.com/word/آب باز

diver

آب باقی مانده
http://abidic.com/word/آب باقی مانده

Retained water

آب باقیمانده
http://abidic.com/word/آب باقیمانده

Retained water

آب بدون هوا
http://abidic.com/word/آب بدون هوا

airless water

آب برداری بیش از ظرفیت
http://abidic.com/word/آب برداری بیش از ظرفیت

Overdraft

آب برگشتی
http://abidic.com/word/آب برگشتی

Return flow

آب بطری
http://abidic.com/word/آب بطری

boresafe fuse

آب بند
http://abidic.com/word/آب بند

floodgate

آب بند (غیر قابل نفوذ)
http://abidic.com/word/آب بند (غیر قابل نفوذ)

Aquiclude

آب بندی
http://abidic.com/word/آب بندی

sealing

آب بندی کردن
http://abidic.com/word/آب بندی کردن

caulk

آب بینی
http://abidic.com/word/آب بینی

snot

آب پاش
http://abidic.com/word/آب پاش

sprinkler

آب پاشی
http://abidic.com/word/آب پاشی

sprinkling water

آب پاشی کردن
http://abidic.com/word/آب پاشی کردن

sprinkle

آب پایه
http://abidic.com/word/آب پایه

Base flow

آب پخشان
http://abidic.com/word/آب پخشان

ridge


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code