داستان آبیدیک

آب انبار


english

1 general:: reservoir

transnet.ir

2 Tourism:: Ab Anbar

2024 تهران تاریخی و فرهنگی آب انبار سید اسماعیل این بنا در محدوده بازار تهران و محله سید اسماعیل واقع شده و بنای کنونی آن از آثار دوره قاجاریه است. آب انبار سید اسماعیل و بناهای وابسته به آن به هنگام آبادانی بیش از هزار متر مربع مساحت داشت که امروزه به جز محوطه مخزن آن بقیه بنا از جمله راه پله و پاشیر از بین رفته است. مخزن آب انبار سید اسماعیل در دوره اخیر به قهوه خانه و رستوران تبدیل شده است. 2025 تهران تاریخی و فرهنگی آب انبار علی آباد این آب انبار در روستای علی آباد باغ خواص از توابع شهرستان ورامین، در شرق یخچال علی آباد قرار دارد. ورودی این آب انبار که با مصالح آجر و گل رس شکل گرفته، در سمت شرق قرار دارد و دارای طاق هلالی است.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code