داستان آبیدیک

ائتلاف


english

1 Accounting and finance:: Coalitions

transnet.ir

2 general:: coalition

در فهرست استراتژیهای بانکها، ائتلاف با 8% در رتبه دهم قرار میگیرد. ائتلاف بانکها و فینتکها، منافعی به دنبال دارد و حاصل این تعامل، مواردی را مشروعیت میبخشد که بدین قرار است: 1- حق فعالیت در بازارهای خاص با دولتها یا مشتریان 2- انجام فعالیتهای تجاری با مدیران و اعضای هیاتمدیره شرکتها، صندوقهای مخاطرهپذیر و سهامداران 3- امکانپذیر کردن گونههایی از ائتلاف با سایر بازیگران اکوسیستم در آینده (Svensson, Udesen, Webb, 2019) بومر و مکسین (2018) معتقدند که بانکها برای فینتکها فرصت حضور در شبکهها را فراهم میآورند و با در اختیار گذاردن زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری و نیز دارا بودن توان مالی بالا، امکان تولید خدمات و محصولات جدید را برای فینتکها فراهم میکنند. درون مؤلفه "همکاران تجاری جدید"، سه مؤلفه فرعی وجود دارد: 1- ائتلاف با فینتک‌ها 2- ائتلاف با کسب‌وکار های آفلاین ٣) ائتلاف با سایر نهادهای مالی. بر اساس نتایج این پژوهش، بعد از ائتلاف با سایر نهادهای مالی موجود در اکوسیستم، ائتلاف بانک با فینتک اولویت دوم نوآوری بانکها، در میان ٢٠ اولویت بعدی است (Zhao,Tsai, Wang, 2019). سایر رقبای آنها، تجربه ائتلاف با فینتکها را داشته باشند و به نوعی فشار نهادی در اکوسیستم وجود داشته باشد تا بتوانند از مشروعیت موجود بهرهمند شوند(مبتنی بر نظریه نهادی) (Du, 2018).

واژگان شبکه مترجمین ایران

3 Politics and international relations:: alliance

در سال 1364 که ائتلاف هفتگانه پیشاور از گروه های اهل سنت تشکیل شد، ایران هم در پاسخ، گروه های شیعه را تحت لوای «حزب وحدت اسلامی» به رهبری عبدالعلی مزاری (فرمانده سازمان نصر) متحد ساخت . پس از پیروزی طالبان و بدست گرفتن کنترل مناطق وسیعی از افغانستان، ایران برای مقابله با طالبان، همکاری با ائتلاف شمال را برگزید (Nader 2014, 8). در زمان حکومت مجاهدین و جنگ های داخلی 76-1371 حزب وحدت منتسب به شیعیان مورد حملاتی از سوی ائتلاف سنی ها قرار گرفت. 1- عدم شناسایی طالبان و تلاش برای بازگرداندن ربانی به قدرت 2- پشتیبانی از ائتلاف شمال در مقابل طالبان 3- دوری جستن از درگیری نظامی با طالبان 4- گسترش فعالیت ها در مذاکرات 2+6 سازمان ملل در مورد آینده افغانستان (Milani 2006, 243). حمایت از احزاب شیعه دارای قرابت فکری و شکل‌گیری ائتلاف هشت‌گانه

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code