داستان آبیدیک

ابتدایی


english

1 general:: primary, primitive, initial

transnet.ir

2 Law:: preliminary

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

3 Law:: basic

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

4 Law:: elementary

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

5 Law:: initial

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

6 Law:: primitive

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code