داستان آبیدیک

ب


با آب و تاب
http://abidic.com/word/با آب و تاب

detailed

با آرنج زدن
http://abidic.com/word/با آرنج زدن

elbow

با ابتکار
http://abidic.com/word/با ابتکار

innovative

با اتر بیهوش کردن
http://abidic.com/word/با اتر بیهوش کردن

etherize

با احتیاط
http://abidic.com/word/با احتیاط

carefully

با ادب
http://abidic.com/word/با ادب

polite

با ارزش
http://abidic.com/word/با ارزش

rewarding

با استعداد
http://abidic.com/word/با استعداد

clever

با استقامت
http://abidic.com/word/با استقامت

staminal

با اسطقس
http://abidic.com/word/با اسطقس

staminal

با اطناب
http://abidic.com/word/با اطناب

prolixly

با اعتدال
http://abidic.com/word/با اعتدال

moderate

با اندازه واقعی/طبیعی
http://abidic.com/word/با اندازه واقعی/طبیعی

life-sized

با انضباط
http://abidic.com/word/با انضباط

disciplined

با اهمیت
http://abidic.com/word/با اهمیت

important

با اهمیت خواندن
http://abidic.com/word/با اهمیت خواندن

consider important

با بودجه محدود
http://abidic.com/word/با بودجه محدود

on a budget

با بی احتیاطی
http://abidic.com/word/با بی احتیاطی

RECKLESSLY

با پارچه مزین کردن
http://abidic.com/word/با پارچه مزین کردن

drape

با پتک زدن
http://abidic.com/word/با پتک زدن

sledgehammer

با پر پوشاندن
http://abidic.com/word/با پر پوشاندن

feather

با پولک
http://abidic.com/word/با پولک

spangled

با تایید و تصدیق مراتب
http://abidic.com/word/با تایید و تصدیق مراتب

In witness whereof

با تبرزین زدن
http://abidic.com/word/با تبرزین زدن

poleax

با تجربه
http://abidic.com/word/با تجربه

experienced

با تدبیر
http://abidic.com/word/با تدبیر

expedient

با تدین
http://abidic.com/word/با تدین

religious

با تربیت
http://abidic.com/word/با تربیت

gentle

با تعریف
http://abidic.com/word/با تعریف

complimentarily

با تله گرفتن
http://abidic.com/word/با تله گرفتن

snare

با تمام ظرفیت در حال اجرا بودن
http://abidic.com/word/با تمام ظرفیت در حال اجرا بودن

in full swing

با توجه
http://abidic.com/word/با توجه

careful

با توجه به
http://abidic.com/word/با توجه به

considering

با توجه به این که
http://abidic.com/word/با توجه به این که

considering

با توسل به کلاه برداری
http://abidic.com/word/با توسل به کلاه برداری

fraudulently

با چالاکی حرکت کردن
http://abidic.com/word/با چالاکی حرکت کردن

move quickly

با چماق زدن
http://abidic.com/word/با چماق زدن

stave

با چمن
http://abidic.com/word/با چمن

sod


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code