داستان آبیدیک

با توجه به


english

1 general:: considering

transnet.ir

2 Law:: given (earning capacity is one’s ability or power to earn money given one’s physical or mental capabilities; earning capacity is one element considered when measuring the damages recoverable in a personal-injury lawsuit – also termed earning power –B(

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه با توجه به ، معنی اصطلاح با توجه به ، به با توجه به چی می گن؟ ، با توجه به چی می شه؟، واژه با توجه به ، معادل با توجه به ، با توجه به synonym , با توجه به definition , با توجه به meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 477 میلی ثانیه.