داستان آبیدیک
معنی کلمه با توجه به این که ، معنی اصطلاح با توجه به این که ، به با توجه به این که چی می گن؟ ، با توجه به این که چی می شه؟، واژه با توجه به این که ، معادل با توجه به این که ، با توجه به این که synonym , با توجه به این که definition , با توجه به این که meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 265 میلی ثانیه.