داستان آبیدیک

ت


تأئیدیه مدیران
http://abidic.com/word/تأئیدیه مدیران

representation letter

تئاتر رنگین کمان آرزو
http://abidic.com/word/تئاتر رنگین کمان آرزو

theater of The Rainbow of Desire

تئاتر شورایی
http://abidic.com/word/تئاتر شورایی

Theatre of the Oppressed

تئاتر کاربردی
http://abidic.com/word/تئاتر کاربردی

Applied Theatre

تأثیر اجتماعی
http://abidic.com/word/تأثیر اجتماعی

Social impact

تأثیر اجتماعی بازاریابی
http://abidic.com/word/تأثیر اجتماعی بازاریابی

Social impact of marketing

تأثیر عمده
http://abidic.com/word/تأثیر عمده

material impact

تأثیر فناوری
http://abidic.com/word/تأثیر فناوری

Innovation effect

تأثیرگذار
http://abidic.com/word/تأثیرگذار

Influencer

تأخیر
http://abidic.com/word/تأخیر

Delay

تأخیر در بازپرداخت
http://abidic.com/word/تأخیر در بازپرداخت

Delinquency

تأخیر زمانی گرین وود
http://abidic.com/word/تأخیر زمانی گرین وود

Greenwood time delay

تأسیسات
http://abidic.com/word/تأسیسات

installations

تأسیسات ایستگاه
http://abidic.com/word/تأسیسات ایستگاه

station amenities

تأسیسات تقویت فشار
http://abidic.com/word/تأسیسات تقویت فشار

Booster Gas Compressor Stations

تأسیسات درهمسوزانی
http://abidic.com/word/تأسیسات درهمسوزانی

mass burn facility

تأسیسات هسته ای
http://abidic.com/word/تأسیسات هسته ای

nuclear installations

تألیف فصل ساختمانی
http://abidic.com/word/تألیف فصل ساختمانی

preparing civil and construction chapter

تأمین از داخل
http://abidic.com/word/تأمین از داخل

insourcing

تأمین مالی
http://abidic.com/word/تأمین مالی

Financing

تأمین مالی و تعهد
http://abidic.com/word/تأمین مالی و تعهد

financing and obligation

تأمین مالی کالاهای سرمایه ای
http://abidic.com/word/تأمین مالی کالاهای سرمایه ای

Object Finance

تأمین وجوه شده
http://abidic.com/word/تأمین وجوه شده

funded status

تأمین کنندگان
http://abidic.com/word/تأمین کنندگان

Supplier

تأمین کنندگان وجوه
http://abidic.com/word/تأمین کنندگان وجوه

suppliers of funds

تئوری
http://abidic.com/word/تئوری

theory

تئوری (نظریه) انتظارات نااریب
http://abidic.com/word/تئوری (نظریه) انتظارات نااریب

unbiased expectations theory

تئوری (نظریه) ساختار سرمایه
http://abidic.com/word/تئوری (نظریه) ساختار سرمایه

capital structure theory

تئوری اثباتی حسابداری
http://abidic.com/word/تئوری اثباتی حسابداری

positive accounting theory

تئوری ارزش اسمی
http://abidic.com/word/تئوری ارزش اسمی

par value theory

تئوری اطلاع رسانی
http://abidic.com/word/تئوری اطلاع رسانی

signaling theory hypothesis

تئوری اقتصادی بودن اطلاعات
http://abidic.com/word/تئوری اقتصادی بودن اطلاعات

information economic theory

تئوری الاستیسیته سطح
http://abidic.com/word/تئوری الاستیسیته سطح

surface elasticity theory

تئوری بازی
http://abidic.com/word/تئوری بازی

Game Theory

تئوری پرتفوی نظریه مجموعه سرمایه گذاری
http://abidic.com/word/تئوری پرتفوی نظریه مجموعه سرمایه گذاری

portfolio theory

تئوری تنش کوپل ساز گار
http://abidic.com/word/تئوری تنش کوپل ساز گار

consistent couple stress theory

تئوری توازن
http://abidic.com/word/تئوری توازن

trade off theory

تئوری تیلور منجمد
http://abidic.com/word/تئوری تیلور منجمد

Taylor’s frozen turbulence hypothesis

تئوری جنبشی رشد
http://abidic.com/word/تئوری جنبشی رشد

Kinetic theory of growth


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code