داستان آبیدیک

ت


تأئیدیه مدیران
http://abidic.com/word/تأئیدیه مدیران

representation letter

تأثیر اجتماعی
http://abidic.com/word/تأثیر اجتماعی

Social impact

تأثیر اجتماعی بازاریابی
http://abidic.com/word/تأثیر اجتماعی بازاریابی

Social impact of marketing

تأثیر عمده
http://abidic.com/word/تأثیر عمده

material impact

تأثیر فناوری
http://abidic.com/word/تأثیر فناوری

Innovation effect

تأثیرگذار
http://abidic.com/word/تأثیرگذار

Influencer

تأخیر
http://abidic.com/word/تأخیر

Delay

تأخیر در بازپرداخت
http://abidic.com/word/تأخیر در بازپرداخت

Delinquency

تأخیر زمانی گرین وود
http://abidic.com/word/تأخیر زمانی گرین وود

Greenwood time delay

تأسیسات
http://abidic.com/word/تأسیسات

installations

تأسیسات ایستگاه
http://abidic.com/word/تأسیسات ایستگاه

station amenities

تأسیسات درهمسوزانی
http://abidic.com/word/تأسیسات درهمسوزانی

mass burn facility

تأسیسات هسته ای
http://abidic.com/word/تأسیسات هسته ای

nuclear installations

تأمین از داخل
http://abidic.com/word/تأمین از داخل

insourcing

تأمین مالی
http://abidic.com/word/تأمین مالی

Financing

تأمین مالی و تعهد
http://abidic.com/word/تأمین مالی و تعهد

financing and obligation

تأمین مالی کالاهای سرمایه ای
http://abidic.com/word/تأمین مالی کالاهای سرمایه ای

Object Finance

تأمین وجوه شده
http://abidic.com/word/تأمین وجوه شده

funded status

تأمین کنندگان وجوه
http://abidic.com/word/تأمین کنندگان وجوه

suppliers of funds

تئوری
http://abidic.com/word/تئوری

theory

تئوری (نظریه) انتظارات نااریب
http://abidic.com/word/تئوری (نظریه) انتظارات نااریب

unbiased expectations theory

تئوری (نظریه) ساختار سرمایه
http://abidic.com/word/تئوری (نظریه) ساختار سرمایه

capital structure theory

تئوری اثباتی حسابداری
http://abidic.com/word/تئوری اثباتی حسابداری

positive accounting theory

تئوری ارزش اسمی
http://abidic.com/word/تئوری ارزش اسمی

par value theory

تئوری اطلاع رسانی
http://abidic.com/word/تئوری اطلاع رسانی

signaling theory hypothesis

تئوری اقتصادی بودن اطلاعات
http://abidic.com/word/تئوری اقتصادی بودن اطلاعات

information economic theory

تئوری بازی
http://abidic.com/word/تئوری بازی

Game Theory

تئوری پرتفوی نظریه مجموعه سرمایه گذاری
http://abidic.com/word/تئوری پرتفوی نظریه مجموعه سرمایه گذاری

portfolio theory

تئوری توازن
http://abidic.com/word/تئوری توازن

trade off theory

تئوری جنبشی رشد
http://abidic.com/word/تئوری جنبشی رشد

Kinetic theory of growth

تئوری چشم انداز
http://abidic.com/word/تئوری چشم انداز

prospect theory

تئوری حسابداری
http://abidic.com/word/تئوری حسابداری

accounting theory

تئوری زیستگاه ممتاز
http://abidic.com/word/تئوری زیستگاه ممتاز

preferred habitat theory

تئوری سود سهام باقیمانده
http://abidic.com/word/تئوری سود سهام باقیمانده

residual theory of dividends

تئوری شرکت مادر
http://abidic.com/word/تئوری شرکت مادر

parent company theory

تئوری قدرت پرداخت
http://abidic.com/word/تئوری قدرت پرداخت

ability to pay theory

تئوری قیدها
http://abidic.com/word/تئوری قیدها

Theory of Constraints

تئوری مازاد خالص
http://abidic.com/word/تئوری مازاد خالص

clean surplus theory

تئوری محدودیت
http://abidic.com/word/تئوری محدودیت

the constraining theory

تئوری محدودیتها
http://abidic.com/word/تئوری محدودیتها

theory of constraints


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code