داستان آبیدیک

جا


english

1 general:: seat, room, place, space

transnet.ir

2 Law:: site

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

3 Law:: place; space

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

4 Law:: room (for sth)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code