داستان آبیدیک

جا


english

1 general:: seat, room, place, space

transnet.ir

2 Law:: site

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

3 Law:: place; space

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

4 Law:: room (for sth)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه جا ، معنی اصطلاح جا ، به جا چی می گن؟ ، جا چی می شه؟، واژه جا ، معادل جا ، جا synonym , جا definition , جا meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 274 میلی ثانیه.