داستان آبیدیک

داخل وریدی


english

1 general:: intravenous, intravenous

مطالعات نشان میدهند سیستم آموزشی و ارایه خدمت در آینده بایستی مبتنی بر کار تیمی، پرتکلهای استاندارد، مراقبت بیمار محور، طب بهروزرسانیشده مبتنی بر شواهد و تکنولوژی اطلاعات قرار گیرد اما هنوز به خوبی به اثبات نرسیده با چه روشی میتوان به این مطلوب در امر آموزش رسید؛ برای رسیدن به این مهم مدیران و برنامهریزان آموزشی بایستی زیرساختها و شواهد مطالعاتی را برای حصول بهترین روشهای ارایه خدمت، همچون تعبیه کاتترهای داخل وریدی فراهم آورند. اغلب بیمارانی که در بیمارستان بستری میگردند برای دریافت مایعات و داروهای داخل وریدی به تعبیه کاتتر داخل وریدی مرکزی نیاز دارند.,تزریق داخل وریدی مواد بیهوشی و تنفس خود به خود بهترین تکنیک برای برونکوسکوپی سخت است و پروپوفول در بسیاری از بیماران تحمل میشود. در مطالعه ای Perrin و همکارانش انجام دادند به بررسی بی خطر بودن استفاده از بیهوشی داخل وریدی و ونتیلاسیون خود به خود در طول برونکوسکوپی سخت پرداختند . در مطالعه که Farrel و همکارانش انجام دادند مشخص شد که متخصصین بیهوشی استنشاق مادهی بیهوشی را به داخل وریدی ترجیح میدهند زیرا ریسک اسپیراسیون را افزایش میدهد و سووفلورانداروی انتخابی برای بیهوشی است و عوارض کمتری در مقایسه با هالوتان دارد که برای بیحسی موضعی نیز از لیدوکایین 1% استفاده می شود . Pinozi و همکارانش نیز 46 بیمار را مورد بررسی قرار دادند و ملاحظه کردند جهت انجام برونکوسکوپی بیحسی توپیکال و داخل وریدی با هم تفاوتی ندارند. در مطالعه ای که Perrin و همکارانش انجام دادند ما مطالعه 83 بیمار در 122 عمل به صورت گذشتهنگر به بررسی بیخطر بودن استفاده از بیوهشی داخل وریدی و ونتیلاسیون خود به خود در طول برونکوسکوپی سخت پرداختند.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code